اشتغال به امور درمانی
دام

نام مرکز استان :

روزبه شکوهی ایرانی

آذربایجان شرقی

علیرضا ارمغان دل

آذربایجان شرقی

داود فخیم علی اکبری

آذربایجان شرقی

مسعود دانه لوی پور

آذربایجان شرقی

علی سید میرزایی دیزجی

آذربایجان شرقی

علی کدخدا زاده اسکوئی

آذربایجان شرقی

یاشار اعلمی علمداری

آذربایجان شرقی

مجید شریفی

آذربایجان شرقی

نادر چادرشبی

آذربایجان شرقی

رضا اسماعیلی ترکانپوری

آذربایجان شرقی

هادی عطاران

آذربایجان شرقی

آقا خانی پروین

آذربایجان شرقی

اهتمام

آذربایجان شرقی

پرویزحسن زاده

آذربایجان شرقی

خیاطی دهخوار قانی

آذربایجان شرقی

صلاحلو

آذربایجان شرقی

ناطقی گاوگانی

آذربایجان شرقی

نجدی

آذربایجان شرقی

نصیر زاده

آذربایجان شرقی

آزادیخواه

آذربایجان شرقی