تولید و فرآوری چرم
دام

نام مرکز استان :

شرکت چرم آبزیان

مازندران

چرم هما (دریانی)

آذربایجان شرقی

چرم بنابیان

آذربایجان شرقی

چرم سازی بهروزی

آذربایجان شرقی

چرم سازی صدرا

آذربایجان شرقی

چرم نور

آذربایجان شرقی

چرمسازی شاهگلی

آذربایجان شرقی

شرکت تولیدی ارس چرم

آذربایجان شرقی

آذرآبادگان

تهران

کارخانه چرم سازی ارومیه

آذربایجان غربی

چرم راگ

آذربایجان شرقی

زاهر تجارت ماکو

تهران