کشتارگاه غیر صنعتی
دام

نام مرکز استان :

آستانه اشرفیه

گیلان

بندر انزلی

گیلان

لشت نشاء

گیلان

خشکبیجار

گیلان

سنگر

گیلان

منجیل

گیلان

جیرده

گیلان

کله چای

گیلان

رحیم آباد

گیلان

چابکسر

گیلان

سیاهکل

گیلان

لاهیجان

گیلان

لنگرود

گیلان

اطاقور

گیلان

کشتارگاه شهرداری

آذربایجان شرقی

کشتارگاه شهرداری

آذربایجان شرقی

کشتارگاه شهرداری

آذربایجان شرقی

کشتارگاه شهرداری

آذربایجان شرقی

کشتارگاه شهرداری

آذربایجان شرقی

کشتارگاه شهرداری

آذربایجان شرقی