مرکز مایه کوبی
دام

نام مرکز استان :

مرکز واکسیناسیون دام

فارس

رضا زارعی آبریز

آذربایجان شرقی

دکتر احمدی

آذربایجان غربی

دکتر بایبوردی

آذربایجان غربی

دکتر پور محمود

آذربایجان غربی

دکتر ستارزاده

آذربایجان غربی

دکتر صادقی

آذربایجان غربی

دکتر کیوان نیا

آذربایجان غربی

دکتر ماشینی

آذربایجان غربی

دکتر وفایی

آذربایجان غربی

دکتر جواد سلامت

آذربایجان غربی

دکتر مهدیزاده

آذربایجان غربی

دکتر روضه چایی

آذربایجان غربی

دکتر همتی

آذربایجان غربی

دکتر علی قدمی

آذربایجان غربی

دکتر میری

آذربایجان غربی

دکتر یمنی

آذربایجان غربی

دکتر اصلانی

آذربایجان غربی

دکتر بهفر

آذربایجان غربی

دکتر حسن زاده

آذربایجان غربی