پرورش مرغ مادر
طیور

نام مرکز استان :

میشو

آذربایجان شرقی

الماس جوجه

آذربایجان شرقی

شرکت زهره تبریز

آذربایجان شرقی

جوجه طلائی امند

آذربایجان شرقی

تعاونی 137

آذربایجان شرقی

آذر فجر

آذربایجان شرقی

پیام جوجه

آذربایجان شرقی

مجتمع پرورش مرغ مادر باران نوین خاصبان (کارخانه مهر جوجه خاصبان)

آذربایجان شرقی

اجداد بهشت

آذربایجان شرقی

مرغداری

آذربایجان شرقی

آدین صبا

آذربایجان غربی

آذر شباهنگ

آذربایجان غربی

آغ مرغ

آذربایجان غربی

اباذر حسینی

آذربایجان غربی

اروم چکاوک

آذربایجان غربی

اروم فراز

آذربایجان غربی

اروم مقیم

آذربایجان غربی

انفاق

آذربایجان غربی

برآیند

آذربایجان غربی

برآیند

آذربایجان غربی