گوسفند داری
دام

نام مرکز استان :

آغول دام

آذربایجان غربی

ضراب

آذربایجان شرقی

نادر حاجی علی زاده

آذربایجان شرقی

سلیمی و شرکا

آذربایجان شرقی

اعظمی

آذربایجان شرقی

ضراب

آذربایجان شرقی

جهانگیری

آذربایجان غربی

زضا احمدی

آذربایجان غربی

صبور کریمی

آذربایجان غربی

عباس نژاد

آذربایجان غربی

فخرالدین حاتمی

آذربایجان غربی

فضایی فر

آذربایجان غربی

کولانی

آذربایجان غربی

تعاونی 27

آذربایجان غربی

احمدی

آذربایجان غربی

امیر علیزاده

آذربایجان غربی

پور حاجی

آذربایجان غربی

ترابی

آذربایجان غربی

تقی نوایی

آذربایجان غربی

خان علیلو

آذربایجان غربی