پرورش مرغ تخمگذار
طیور

نام مرکز استان :

مرغ حاجی آباد کشه

آذربایجان غربی

شرکت تعاونی 400 مراغه

آذربایجان شرقی

مرغداری بوسلیکی

آذربایجان شرقی

احمدی

آذربایجان شرقی

آذری

آذربایجان شرقی

ارجمندی باسمنج

آذربایجان شرقی

اسکندر زاده

آذربایجان غربی

اسلامی و شرکا

آذربایجان غربی

اشرفی

آذربایجان غربی

اصغری واحد و شرکا

آذربایجان غربی

اصغری ماهی آبادی

آذربایجان غربی

233

آذربایجان غربی

671 مرند

آذربایجان غربی

آذر آل

آذربایجان غربی

آذربال

آذربایجان غربی

آذرنگین

آذربایجان غربی

آقابالائی رفیع

آذربایجان غربی

آقابالازاده

آذربایجان غربی

آلاله سهند

آذربایجان غربی

آینالو

آذربایجان غربی