آبزیان

نام مرکز استان :

محمد علی مهمان دوست

آذربایجان شرقی

بابا علی طهوری

آذربایجان شرقی

یداله جوانبخت

آذربایجان شرقی

امیر طلوعی

آذربایجان شرقی

اکبر مصطفایی

آذربایجان شرقی

ابراهیمی

آذربایجان شرقی

دارانیان

آذربایجان شرقی

رفیع داوری

آذربایجان شرقی

رفیع سیمابی

آذربایجان شرقی

مجتمع آموزش عالی

آذربایجان شرقی

سیفعلی حضرتی

آذربایجان شرقی

غلامحسن حیدری

آذربایجان شرقی

حق وردی جلالت

آذربایجان شرقی

مشیری

آذربایجان شرقی

جلال زبر دستی

آذربایجان شرقی

علی پور ابراهیمی

آذربایجان شرقی

عبدالصمدی

آذربایجان شرقی

عبداله رحمانی

آذربایجان شرقی

عبدالرضا زینی

آذربایجان شرقی

علی نقدی

آذربایجان شرقی