آبزیان

نام مرکز استان :

غلامحسین یاوری

آذربایجان شرقی

التفات خلیلی

آذربایجان شرقی

حسین زبردست

آذربایجان شرقی

جوادی

آذربایجان شرقی

بابایی

آذربایجان شرقی

نجفی

آذربایجان شرقی

نادر طالبی

آذربایجان شرقی

سلیمان رهبر

آذربایجان شرقی

عزت حسینی

آذربایجان شرقی

محسن اسدی وند

آذربایجان شرقی

صدر حقیقی

آذربایجان شرقی

امیر علی خاکپور

آذربایجان شرقی

عمران اشرفی

آذربایجان شرقی

فرامرز فرجی

آذربایجان شرقی

جلیل سبحانی

آذربایجان شرقی

رامین صادقی

آذربایجان شرقی

علی آوازش

آذربایجان شرقی

اسماعیل آذین پور

آذربایجان شرقی

یعقوب رهبری

آذربایجان شرقی

محمد علی محبت

آذربایجان شرقی