طیور

نام مرکز استان :

قزل چین

آذربایجان غربی

قزل قنات

آذربایجان غربی

قنبری

آذربایجان غربی

کبودان

آذربایجان غربی

مجتمع طیور ارومیه

آذربایجان غربی

مجتمع طیور ارومیه

آذربایجان غربی

محمودی

آذربایجان غربی

مرادی

آذربایجان غربی

مرغ آش

آذربایجان غربی

مرغ آنا جوجه

آذربایجان غربی

مرغ امین

آذربایجان غربی

مرغ بهاره

آذربایجان غربی

مرغ پران

آذربایجان غربی

مرغ پرورار

آذربایجان غربی

مرغ تک

آذربایجان غربی

مرغ سفید

آذربایجان غربی

مرغ قوت تپه

آذربایجان غربی

مرغ مقدم

آذربایجان غربی

مرغ نخجوان

آذربایجان غربی

مرغ همای ارومیه

آذربایجان غربی