طیور

نام مرکز استان :

پر طلا

آذربایجان غربی

تعاونی 17

آذربایجان غربی

تعاونی 18

آذربایجان غربی

علی مافی کندی

آذربایجان غربی

فرشاد مرغ

آذربایجان غربی

کبک ورتی

آذربایجان غربی

جعفر سیفی

آذربایجان غربی

ظهراب محمدی

آذربایجان غربی

غلامی

آذربایجان غربی

قدرت صولتی

آذربایجان غربی

محمد مرادیان

آذربایجان غربی

مرغداری

آذربایجان غربی

یداله لکان

آذربایجان غربی

احمدی نژاد

آذربایجان غربی

تعاونی 15

آذربایجان غربی

تعاونی 20

آذربایجان غربی

تعاونی 30

آذربایجان غربی

حسنعلی شکری

آذربایجان غربی

سعید دهقانی

آذربایجان غربی

میکاییل محمودی

آذربایجان غربی